Unit 4 Agresso  Exact software SEPA
  Home    SEPA    Support    Partners   
Diensten
Unit 4
Exact
Maatwerk Unit4 en Exact
Systeembeheer
Websites
Webhosting
Web Based Applications
Project Management
Test management
 
   
Rikas Consultancy
 
 
 

Test Management

Op het gebied van het testen van informatiesystemen kan in een project veel resultaat geboekt worden door vooraf goed na te denken over de te volgen teststrategie en afspraken hierover vast te leggen in een (master) test plan. Indien de testen op een gestructureerde wijze worden aangepakt en hierop een goede controle plaatsvindt, kan het testen in een relatief kort tijdsbestek worden uitgevoerd.

In het master testplan worden alle zaken geregeld en vastgelegd die gelden voor de (deel)testtrajecten. Per (deel)test dient nog een specifiek detail-testplan vervaardigd te worden waarin expliciet de scope van de te testen functionaliteit, een gedetailleerde planning en de uit te voeren activiteiten zijn opgenomen.
Acceptatiecriteria voor de testen zijn de criteria (eisen) waaraan het systeem moet voldoen om de leverancier uiteindelijk decharge te verlenen voor zijn geleverde prestatie. Deze criteria dienen vooraf te worden vastgesteld door de opdrachtgever en te worden overeengekomen met de opdrachtnemer. Om te komen tot een adequate teststrategie dient te worden bepaald welke kwaliteitsaspecten van belang zijn voor het te testen informatiesysteem. Deze kwaliteitsaspecten zijn een directe vertaling van de voorgestelde acceptatiecriteria. Deze kwaliteitsaspecten worden vertaald naar kwaliteitsattributen.

Teststrategie
De teststrategie geeft aan op welke wijze getest wordt op basis van de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de acceptatiecriteria. De doelstelling bij het bepalen van de teststrategie is er voor te zorgen dat het testtraject zodanig wordt ingericht dat met redelijke zekerheid:

de belangrijke problemen worden gevonden;
de problemen in een vroegtijdig stadium worden gevonden;
de problemen die het meeste of zwaarste herstel vergen als eerste worden gevonden;
na afloop een accuraat kwaliteitsadvies kan worden verstrekt.
Tevens dient te worden bepaald welke testsoorten worden uitgevoerd binnen het totale testtraject en binnen welke testsoort specifieke kwaliteitseisen dienen te worden getest. Mogelijke testsoorten zijn:

Systeem Test
Pré Test
Conversie Test
Functionele Test
Integrale Test
Performance Test
Gebruikers Acceptatie Test
Het is aan te raden per kwaliteitseis, bijvoorbeeld in de vorm van een tabel, aan te geven welke testsoort gebruikt wordt. Daarnaast dient per testsoort een gedetailleerde planning te worden vervaardigd voorzien van tijds- en capaciteitsbeslag. Eventuele afhankelijkheden, uitgangspunten en randvoorwaarden dienen onderdeel uit te maken van de planning.

Kwaliteitsborging
Tijdens het totale testproces dient kwaliteitsborging plaats te vinden. Hierbij onderscheiden we een tweetal niveaus: kwaliteitsborging binnen de testsoort en borging over de testsoorten heen.

Kwaliteitsborging binnen een testsoort
Binnen een testsoort dienen een tweetal controles plaats te vinden: controle op toepassing van de voorgeschreven testmethoden en testtechnieken en controle op volledigheid en juistheid van testgevallen. De testleider van de testsoort is verantwoordelijk dat deze controles worden uitgevoerd en dient hiervan verslaglegging te doen en een logboek bij te houden.

Kwaliteitsborging over testsoorten heen
De kwaliteitsborging over testsoorten heen is van eminent belang omdat overeenkomstig de teststrategie is besloten om bepaalde kwaliteitsaspecten primair in een bepaalde testsoort uit te voeren. Derhalve dient tijdens de overdracht van de programmatuur van de ene testomgeving naar de andere aangetoond te worden dat de geplande testactiviteiten correct en volledig zijn uitgevoerd. Pas na controle hierop en goedkeuring door Kwaliteitsmanagement vindt werkelijke overdracht plaats.Rikas Consultancy Biezelaar 6 5121 NR Rijen
T: +31(0)6 5578 5465 E: info@rikas.nl W: www.rikas.nl